Základy chemie

XIV. Základní prvky (Nekovy)

XIV. Základní prvky (Nekovy)

3) Nekovy

- nacházejí se v V, VI, a VII. skupině

- tvoří anionty

- vlastnosti: menší hustota než kovy; plynné, kapalné, pevné, nejsou el. vodiči (až na grafit), hoří

Síra (S) - žlutá, skelně lesklá, hoří, krystalický nerost, křehká

             - po zapálení shoří modrým plamenem na SO2

             - výskyt v přírodě: v podobě nerostu

             - sloučeniny: sulfidy, sírany

             - naleziště: sopky - Etna, Stromboli, Vesuv

             - užití: zápalky, guma, H2SO4

Uhlík (C) - IV. skupina, tmavé zbarvení, pevná látka

               1. diamant - nejtvrdší nerost (tvrdost 10)

                  - bezbarvý, průhledný, vysoký lesk

               - naleziště: J. Afrika, Sibiř

               - užití: klenotnictví, vrtné soupravy

               2. grafit (tuha) - nejměkčí nerost (tvrdost 1)

                  - vede el. proud, šedá až černá barva, kovový lesk

               - žáruvzdorné

               - užití: elektrotechnika, hutnictví, tužky

Kyslík (O) - VI. skupina, bezbarvý plyn, 21% atmosféry

                - životadárný, dnes většina sloučena na H2O

                - v přírodě: oxidy (SiO2), křemičitany, voda

                - základ téměř všech organických látek

                - důležitý ozon O3 - ozonová vrstva

                - základ hydroxidů, kyselin, solí kys. kyselin ..

                   - užití: kapalný kyslík - palivo raket

Dusík (N) - V. skupina, bezbarvý plyn, 78% atmosféry

               - v přírodě: plyn, sloučeniny: dusičnany, aminy

               - trhaviny: trinitrotoluen, nitroglycerin

               - zelený pruh, dusí, hnití org. materiálu: NH3

               - poškozování ovzduší: oxidy N (N2O, NO, ..)

               - užití: kapalný dusík, rajský plyn - oxid dusný

Fosfor (P) - bílý a červený, bílý fosfor - jedovatý, pevná látka

                - bílý f.- na vzduchu samovznícení, uchování v petroleji

                - v přírodě: fosforečnany - apatit

                - užití: zápalky

Vodík (H) - I. A skupina, 1 val. e-, většina sloučena na vodu

               - výskyt v přírodě: vzduch, voda, anog. + org. látky

               - výroba: elektrolýza vody - katoda H2, anoda O2

               - s kyslíkem tvoří třaskavou směs - vybuchuje

               - červený pruh, "štěkající plyn", nejlehčí, hoří

               - užití: sváření a řezání kovů, ztužování tuku ...

Halogeny

- VII. A skupina

- jsou solitvorné, v přírodě sloučené

- 7 val. e-, tvoří anionty

Fluor (F) - lehký plyn, žlutá světlá barva, jedovatý

             - užití: teflon C2F4 , leptané sklo, zubní pasty

Chlor (Cl) - těžší plyn, zeleno-žlutá barva, jedovatý

               - chlorovaná voda - dezinfekce, plasty

Brom (Br) - kapalina, červeno-hnědá, jedovaté

               - užití: lékařství

Jod (I) - pevná látka, šedo-černý, sublimuje

          - užití: lékařství

Více na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Nekovy

Předchozí                                                                   Další