Základy chemie

X. Chemická vazba

X. Chemická vazba

- elektronová dvojice neboli elektronový pár, který tvoří val. e-

                    

1) Vazba kovalentní = nepolární - elektronegativita* = 0 - 0,4

např.: H + H (H2) ......... 2,2 - 2,2 = 0

2) Vazba polární = kovalentně polární - elektronegativita* = 0,4 - 1,7

např.: C + O (CO2) ......... 3,5 - 2,5 = 1 (C = 2,5, O = 3,5) 

3) Vazba iontová - elektronegativita* = více než 1,7

např.: Ca + F (CaF2) ......... 4,1 - 1 = 3,1 (Ca = 1, F = 4,1)

Ionty - (starší pojmenování iony) jsou to částice, které mají el. náboj.

        - Kationt (+) - má kladný náboj, převaha protonů - p+ > e-

        - Aniont (-) - má záporný náboj, převaha elektronů - p+ < e-

Pozn.: při slučování atomů vzniká iontová vazba

Iontový zápis:

např.: Li - e- ------------> Li +     (kationt)

         Ca - 2e- ---------> Ca 2+ (kationt)

         Al - 3e- ----------> Al 3+  (kationt)

         Cl + e- -----------> Cl -     (aniont)

         O + 2e- ----------> O 2-  (aniont)

         N + 3e- ----------> N 3-   (aniont)

Některé prvky jako Si, C, Ge, Sn aj., které jsou ve 4. skupině a mají ox. číslo -IV nebo IV se stávají aniontem či kationtem podle prostředí.

*Pozn.: elektronegativitu lze zjistit v periodické tabulce prvků

4) Vazba kovová - elektronový oblak - uvolněné val. e- - pohybují se celým krystalem (kovem)

Atomy prvků se slučují, aby měly plný počet val. e- (úplný oktet), výjimku tvoří prvky v VIII. skupině.

Předchozí                                                                   Další